fon.bg

Поверителност

Сайтът fon.bg уважава всички правоносители и техните права. Същото се очаква и от потребителите, които ползват нашите услуги. Част от политика ни е да следим и прочистваме от материали и потребители, които нарушават нечии авторски права. Съобразно законите на република България, екипа на fon.bg, ще разгледа и реагира на всеки сигнал, които бъде изпратен на имейл. Ако сте притежател на авторски права, права за интелетуална собственост или други такива и те са нарушени от потребител във fon.bg, моля докладвайте тази злоупотреба на имейл. За да докладвате за такава злоупотреба, ще е необходимо да въведете и предоствите следните данни : 1. Документ удостоверяващ вашата право за интелектуална собственост, авторско право или друго.2. Индификатор за материалът, към който заявявате претенции. За индификатор се приема интернет адрес към публикацията, за който имате права.3. E-mail адрес, телефон за контакти или пощенски адрес(поне 2 от изброените са задължителни). Чрез тях ще бъде осъществен по-нататъшен контакт.4. Въведете вашето пълно име по лична карта и електронен подпис.5. Във полето "Описание", трябва задължително да въведете следните заявления: I. "Заявление, че автора на материала няма авторско право върху него.." II. "Заявявам, че аз съм притежател на авторските права вурху материала"